Rada Naukowa

prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
prof. UKW dr hab. Ryszard J. Piotrowski - Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. PAN dr hab. Helena Krasowska – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. UJ dr hab. Aleksander Głogowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr Antoaneta Olteanu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)
prof. dr Jurij Kramar – Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
prof. dr Jasenka Kranjčević – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
prof. dr Dilyana Dencheva – Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)


Kolegium Redakcyjne

Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Magdalena Juszczak - sekretarz redakcji
Piotr Świątecki
dr Jacek Biskupski

Kontakt
tel. 530-025-024
e-mail: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl
adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A


Publikacje

Piotr Świątecki, WPROWADZENIE DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2017)
Kształcenie jako podstawa rozwoju osobistego i zawodowego sukcesu mieszkańców obszarów wiejskich, Konin 2009


Informacje ogólne i wymagania tekstowe dla autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej, na płycie CD (w programie Word) lub pocztą internetową (zeszytynaukowe@wskm.edu.p1). Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 11 pkt. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami). Tekstu nie należy formatować.

Artykuły do publikacji przyjmujemy:

DO ZESZYTU NR 8 DO 30 WRZEŚNIA 2021

Do tekstu artykułu należy dołączyć:

 • Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje)
 • Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach dolnych, numerowanych dla całego artykułu.

Przykłady przypisów:

 • Przypis do książki autorskiej
  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25. Przypis do pracy zbiorowej Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 99.
 • Przypis do artykułu w pracy zbiorowej
  ​O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995), [w:] Sporne sprawy polskiej kulimy współczesnej, red. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 110.
 • Przypis do artykułu w czasopiśmie
  ​J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r 1945, „Zeszyty Historyczne" 1992, nr 100, s. 218-219.
 • Przypis do strony internetowej
  ​M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp: 14.032011] http://www.firma.7fmanse.pl
 • Przypis do powtórnie cytowanego tekstu
  J. Zmroczek, Ruch wydawniczy..., s. 218

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską — tamże, tenże itp.
Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych WSKM" są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close