Dziekanat 63 249 12 63

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

ZESZYTY NAUKOWE
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

ISSN 2083-1803


Rada Naukowa

prof. UWr dr hab. Piotr Gołdyn – Uniwersytet Wrocławski
insp. dr hab. Iwona Klonowska — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
prof. UKW dr hab. Ryszard J. Piotrowski — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. PAN dr hab. Helena Krasowska – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. UJ dr hab. Aleksander Głogowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr Antoaneta Olteanu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)
prof. dr Jurij Kramar – Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
prof. dr Jasenka Kranjčević – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
prof. dr Dilyana Dencheva – Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)


Kolegium Redakcyjne

Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Magdalena Juszczak – sekretarz redakcji
Piotr Świątecki
Jacek Biskupski

Kontakt
tel. 530-025-024
e-mail: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl
adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A


Informacje ogólne i wymagania tekstowe dla autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej (format doc, docx lub rtf) na adres: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl.
Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
Tekstu nie należy formatować.

Artykuły do publikacji przyjmujemy:

DO ZESZYTU NR 11 DO 30 WRZEŚNIA 2022

Do tekstu artykułu należy na końcu dołączyć:

  • Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje, zainteresowania naukowe, doświadczenie praktyczne).
  • Tytuł artykułu w języku angielskim
  • Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach według systemu APA zgodnie z niżej przedstawionymi zasadami:

Sporządzanie Literatury i Źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady:

Bibliografia:

Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.
                 Przykład:  Osiński, Z. (2006). Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne. Toruń: Wydawnictwo UMCS.

Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.). Tytuł pracy zbiorowej. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.
                 Przykład: Mauersberg, S. (1984). Rozwój oświaty w Polsce Ludowej. W: J. Miąso (red.). Historia wychowania Wiek XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nazwisko, I. (red.) (rok publikacji). Tytuł. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.
                 Przykład: Miąso, J. (red.) (1984). Historia wychowania Wiek XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Nazwa Czasopisma, 8.
                 Przykład: Rozmarynowski, M. (2020). Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli. Biuletyn Historii Wychowania, 43.

Źródła:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł dokumentu. Pobrano z: http://zzzzzz…
                 Przykład 1: LO w Słupcy (2015). Historia Liceum. Pobrano z: http://loslupca.pl/historia-2/
                 Przykład 2: Chrzanowski, J. (2020). Interpelacja. Pobrano z: slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631

Nazwa. (rok). Hasło: nazwa hasła. Pobrano z: http://zzzzzz… 
                 Przykład 3: PWN. (2022). Hasło: sektor publiczny. Pobrano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sektor-publiczny;3973716.html

Archiwa:

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k*. 00 lub data*
Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin — dalej: APP/K, Inspektorat Szkolny w Koninie — dalej ISK, sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP/K, ISK, 11, k. 55)
* Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

UWAGA! Jeśli w bibliografii znajdują się publikacje tego samego autora, które zostały opublikowane w tym samym roku, odróżniamy je, dodając do roku publikacji litery alfabetu np.: 2011a; 2011b; 2011c itd.

Zasady stosowania przypisów

Przypisy stosujemy wewnątrz tekstu w miejscu, w którym należy wskazać skąd pochodzi cytat lub parafraza tekstu innego autora.

  • w przypadku cytatu: (Kowalski, 2018, s. 77-79), gdzie w nawiasie jest Nazwisko autora, rok publikacji artykułu/książki i strona/zakres stron).
  • w przypadku parafrazy wystarczy wpisać w treści tekstu artykułu: (Kowalski, 2018, s. 90). Zalecamy, o ile to możliwe, wskazanie strony lub zakresu stron, do których odnosi się parafraza.
  • w przypadku przypisu, który odnosi się do źródeł, używamy zapisu: Nazwa Instytucji lub Nazwa dokumentu lub Nazwisko Autora i rok publikacji; np. (Kowalski, 2018), (Deklaracja Schumana, 1950), (Narodowy Bank Polski, 2018) itp.

W przypadku źródeł podobnie, jak w przypadku literatury, jeśli mamy publikacje tego samego autorstwa z tego samego roku odróżniamy je, dodając do liczby roku małe litery alfabetu.

Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych WSKM" są recenzowane.
Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close