Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

ZESZYTY NAUKOWE
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

eISSN 2956–9513
ISSN 2083–1803

Rada Naukowa

insp. dr hab. Iwona Klonowska — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
prof. UKW dr hab. Ryszard J. Piotrowski — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. PAN dr hab. Helena Krasowska – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. UJ dr hab. Aleksander Głogowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr Antoaneta Olteanu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)
prof. dr Jurij Kramar – Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
prof. dr Jasenka Kranjčević – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
prof. dr Dilyana Dencheva – Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)


Kolegium Redakcyjne

Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Magdalena Juszczak – sekretarz redakcji
Piotr Świątecki
Jacek Biskupski

Kontakt
tel. 530 025 024
e-mail: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl
adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A


Informacje ogólne i wymagania tekstowe dla autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej (format doc, docx lub rtf) na adres: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl.
Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
Tekstu nie należy formatować.

Artykuły do publikacji przyjmujemy i publikujemy:

DO ZESZYTU NR 13 do 30 lipca 2024 r.

Do tekstu artykułu należy na końcu dołączyć:

 • Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje, zainteresowania naukowe, doświadczenie praktyczne).
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

Proces recenzji

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej. W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

 • Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
 • Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
 • Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.
 • Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.
 • Szkice Naukowe Online są otwarte i wszystkie artykuły są dostępne bezpośrednio po publikacji i bez ograniczeń.

 

Sporządzanie Literatury i Źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady: 

(a) Bibliografia

Nazwisko, I., Tytuł. Miasto rok publikacji.

 • Przykład: Osiński Z., Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń 2006.

Nazwisko I., Tytuł, [w:] "Tytuł pracy zbiorowej", red. I. Nazwisko, Miasto rok publikacji.

 • Przykład: Mauersberg S., Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] "Historia wychowania Wiek XX”, red. J. Miąso, Warszawa 1984.

Nazwisko I., Tytuł, „Nazwa Czasopisma” rok publikacji, nr 8.

 • Przykład: Rozmarynowski M., Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43.

(b) Netografia

Nazwisko I., Tytuł dokumentu, [dostęp data] http://zzzzzz…

 • Przykład 1: LO w Słupcy. Historia Liceum, [dostęp 17-02-2023] http://loslupca.pl/historia-2/
 • Przykład 2: Chrzanowski, J. Interpelacja, [dostęp 17-02-2023] slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631


(c) Archiwa

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k*. 00 lub data*

 • Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin [dalej: APP-K], Inspektorat Szkolny w Koninie [dalej ISK], sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP-K, ISK, sygn. 11, k. 55)

* Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

 


Stosowanie przypisów:

Stosujemy przypisy dolne, w których należy wskazać, skąd pochodzi cytat lub parafraza tekstu innego autora.

Przypis do książki autorskiej

 • Z. Osiński, Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń 2006, s. 25.

Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

 • S. Mauersberg, Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] "Historia wychowania Wiek XX", red. J. Miąso, Warszawa 1984, s. 110.

Przypis do artykułu w czasopiśmie

 • M. Rozmarynowski, Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43, s. 218-219.

Przypis do strony internetowej

 • M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 17-10-2020] http://www.firma.7finanse.pl

Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

 • J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże itp.

 


Format przesyłanego tekstu

Czcionka ARIAL, wielkość czcionki 12p, interlinia 1,5.

Autor

Notka o Autorze powinna znaleźć się na początku przesyłanego tekstu: Imię i nazwisko, afiliacja, zainteresowania, aktywność naukowa i/lub biznesowa, i/lub publiczna itp.

Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych WSKM" są recenzowane.
Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close