Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

ZESZYTY NAUKOWE
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

ISSN 2083-1803


Rada Naukowa

prof. UK dr hab. Piotr Gołdyn – Uniwersytet Kaliski
insp. dr hab. Iwona Klonowska — Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
prof. UKW dr hab. Ryszard J. Piotrowski — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. PAN dr hab. Helena Krasowska – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. UJ dr hab. Aleksander Głogowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr Antoaneta Olteanu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)
prof. dr Jurij Kramar – Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)
prof. dr Jasenka Kranjčević – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
prof. dr Dilyana Dencheva – Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria)


Kolegium Redakcyjne

dr Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Magdalena Juszczak – sekretarz redakcji
Piotr Świątecki
dr Jacek Biskupski

Kontakt
tel. 530-025-024
e-mail: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl
adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A


Informacje ogólne i wymagania tekstowe dla autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej (format doc, docx lub rtf) na adres: zeszytynaukowe@wskm.edu.pl.
Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).
Tekstu nie należy formatować.

Artykuły do publikacji przyjmujemy:

DO ZESZYTU NR 12 DO 30 czerwca 2023

Do tekstu artykułu należy na końcu dołączyć:

  • Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje, zainteresowania naukowe, doświadczenie praktyczne).
  • Tytuł artykułu w języku angielskim
  • Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach według systemu APA zgodnie z niżej przedstawionymi zasadami:

 

Proces recenzji

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej. W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

  • Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
  • Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
  • Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.
  • Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.
  • Szkice Naukowe Online są otwarte i wszystkie artykuły są dostępne bezpośrednio po publikacji i bez ograniczeń.

 

Sporządzanie Literatury i Źródeł

                        Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady:

(a) Bibliografia

Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Miasto: rok publikacji.
Przykład: Osiński Z., Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń: 2006.

Nazwisko I., Tytuł, [w:] I. Nazwisko (red.), „Tytuł pracy zbiorowej”, Miasto: rok publikacji.
Przykład: Mauersberg S., Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] J. Miąso (red.), „Historia wychowania Wiek XX”,  Warszawa: 1984.

Nazwisko I. (red.). Tytuł. Miasto: rok publikacji.
Przykład: Miąso J. (red.), Historia wychowania Wiek XX, Warszawa: 1984.

Nazwisko I., Tytuł. „Nazwa Czasopisma”, nr/tom 8.
​​​​​​Przykład: Rozmarynowski M., Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43.

(b) Źródła

Nazwisko I. Tytuł dokumentu. Pobrano [data] z: http://zzzzzz…
Przykład 1: LO w Słupcy. Historia Liceum. Pobrano [2023-02-17] z: http://loslupca.pl/historia-2/
Przykład 2: Chrzanowski, J. Interpelacja. Pobrano [2023-02-17] z: slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631

(c) Archiwa

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k*. 00 lub data*
Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin — dalej: APP/K, Inspektorat Szkolny w Koninie — dalej ISK, sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP/K, ISK, 11, k. 55)

* Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

 


Stosowanie przypisów:
                        Stosujemy przypisy dolne, w których należy wskazać, skąd pochodzi cytat lub parafraza tekstu innego autora.

Przypis do książki autorskiej
                        Z. Osiński, Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń: 2006, s. 25.

Przypis do pracy zbiorowej
                        J. Miąso (red.), Historia wychowania Wiek XX, Warszawa: 1984, s. 99.

Przypis do artykułu w pracy zbiorowej
                        S. Mauersberg, Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] J. Miąso (red.), „Historia wychowania Wiek XX”,  Warszawa: 1984, s. 110.

Przypis do artykułu w czasopiśmie
                        M. Rozmarynowski, Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43, s. 218-219.

Przypis do strony internetowej
                        M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 14.03.2011] http://www.firma.7finanse.pl

Przypis do powtórnie cytowanego tekstu
                        J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże, taż itp.

 


Format przesyłanego tekstu

Czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12p, interlinia 1,5.

Autor

Notka o Autorze powinna znaleźć się na początku przesyłanego tekstu: Imię i nazwisko, afiliacja, zainteresowania, aktywność naukowa i/lub biznesowa, i/lub publiczna itp.

Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych WSKM" są recenzowane.
Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close