Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

STRATEGIA UMIĘDZYNARODOWIENIA WYŻSZEJ SZKOŁY KADR MENEDŻERSKICH

 1. WSTĘP

 2. DIAGNOZA PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA

 3. CELE STRATEGICZNE 

  1. KSZTAŁCENIE

  2. BADANIA NAUKOWE

  3. ADMINISTRACJA

  4. PROMOCJA I WIZERUNEK

 4. POLITYKA JĘZYKOWA

1. WSTĘP

Umiędzynarodowienie postrzegane jest jako jedno z kluczowych wyzwań i zadań edukacji w Polsce i na świecie. Mobilność i internacjonalizacja  wpisane są w priorytetowe obszary „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”, przyjętej przez Radę Ministrów w 2019 i 2020 roku. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki zostało także wpisane w cele przyjętej przez rząd w 2016 roku „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”. Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym rozumiane jest jako: realizowanie krótkich mobilności oraz studiów i praktyk przez studentów zagranicznych w polskich uczelniach oraz przez polskich studentów w uczelniach i instytucjach za granicą,  długoterminowe i krótkoterminowe zatrudnianie i wymiana kadry z zagranicy oraz międzynarodowa wymiana polskich pracowników uczelni. To również współpraca, pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelniami w Polsce i za granicą. Współpraca z międzynarodowym otoczeniem inspiruje nowe aktywności w obszarze nauki i kultury.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich (WSKM) kształci studentów administracji, ekonomii, energetyki, pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego (na studiach pierwszego i/lub drugiego stopnia) oraz słuchaczy studiów podyplomowych i MBA. Uczelnia systematycznie rozszerza działalność edukacyjną poprzez składanie wniosków o utworzenie nowych kierunków, ostatnio studiów jednolitych magisterskich na kierunkach prawo i psychologia.  Umiędzynarodowienie kształcenia i działalności naukowo-badawczej w WSKM przyczyni się do budowania bardziej zintegrowanego i włączającego, ale także otwartego i mobilnego społeczeństwa europejskiego. 

Celem niniejszego dokumentu jest diagnoza procesu internacjonalizacji WSKM oraz wyznaczenie celów strategicznych w tym obszarze na lata 2022-2030. Strategia Umiędzynarodowienia WSKM jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju uczelni.  

2. DIAGNOZA PROCESU UMIĘDZYNARODOWIENIA

Współpraca międzynarodowa WSKM podlega bezpośrednio Rektorowi, a w kreowaniu polityki uczelni w tym obszarze wspiera go Uczelniany Koordynator Współpracy Międzynarodowej, Uczelniany Koordynator Erasmus+ oraz koordynatorzy merytoryczni w poszczególnych wydziałach. Realizacją i koordynacją działań związanych  z internacjonalizacją uczelni znajduje się Biuro Współpracy Międzynarodowej WSKM. Do jego zadań należy: inicjowanie umów bilateralnych, wspieranie mobilności studentów i pracowników, monitorowanie procesu internacjonalizacji, wspieranie wydziałów i jednostek uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej, doradztwo i upowszechnianie informacji w obszarze możliwości realizowania mobilności studentów i pracowników oraz przedsięwzięć naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym. 

W chwili opracowywania niniejszej strategii WSKM nie posiada karty ECHE dla szkolnictwa wyższego i w związku z tym nie realizuje projektów mobilnościowych w ramach Erasmus+ KA1. Uczelnia podjęła działania, by dostosować swoją organizację do standardów i wymogów programu, ponieważ w najbliższym czasie chce dołączyć do grona europejskich instytucji szkolnictwa wyższego w pełni współpracujących ze sobą w ramach Erasmus+ w Europie (współtworząc także  European Education Area) i na świecie.

W okresie poprzedzającym przyjęcie niniejszej strategii WSKM współpracuje na mocy umów o współpracy z: 

 1. Berdiańskim Uniwersytetem Menedżmentu i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina)  
 2. Mesoyios College (Pafos, Cyprus);
 3. Wołyńskim Instytutem im. Wacława Lipińskiego Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Łucku (Ukraina); 
 4. Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina);
 5. Akmene District Youth and Adult Education Centre (Litwa) (Projekt);
 6. Vilnius Agroecology Training Center (Litwa) (Projekt). 

Współpraca dotyczy przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym, badawczym i naukowym, wydawniczym i międzykulturowym, a w przyszłości może przyczynić się do powstania wspólnych programów studiów międzynarodowych. 

3. CELE STRATEGICZNE

Strategia Umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich zakłada osiągnięcie celów internacjonalizacji w kilku kluczowych obszarach: kształcenia, badań naukowych, administracji oraz promocji i budowania pożądanego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej. W realizację procesu umiędzynarodowienia WSKM zaangażowana jest cała społeczność akademicka uczelni. 

3.1. KSZTAŁCENIE

Internacjonalizacja procesu dydaktycznego w WSKM zakłada następujące cele strategiczne:
- stworzenie oferty programów studiów w języku angielskim, w tym katalogu kursów dla studentów z zagranicy realizujących część studiów w ramach programu Erasmus+;
- włączanie obcokrajowców w kadrę naukowo – dydaktyczną;
- rekrutacja zwiększonej liczby studentów zagranicznych;
- pomoc w dostępie do nauki języka polskiego dla cudzoziemców;
- zachęcanie wydziałów do tworzenia programów i kursów w języku angielskim oraz wprowadzenie i systematyczne zwiększanie liczby przedmiotów nauczanych w języku angielskim lub innych językach obcych jako obowiązkowych komponentów wszystkich programów studiów;
- zwiększenie kompetencji językowych studentów i pracowników w zakresie języka angielskiego oraz innych języków obcych, zakładając także efektywne wykorzystywanie systemu Erasmus+ OLS;
- podjęcie działań w kierunku ujednolicenia programów studiów z uczelniami partnerskimi, by możliwa była efektywna wymiana studentów (wraz z zapewnieniem pełnej uznawalności efektów uczenia się) i pracowników, a w przyszłości również prowadzenie studiów zmierzających do wydawania wspólnych dyplomów;
- rozpoczęcie i systematyczne zwiększanie wymiany studentów, absolwentów i pracowników w ramach projektów Erasmus+ KA 131, KA 171 oraz innych;
- organizacja i udział w krótkich programach intensywnych (BIP) w ramach Erasmus+, szczególnie powiązanych z tematyką ekonomii, energetyki, administracji i pedagogiki;
- poprawa jakości kształcenia dzięki udziałowi studentów, absolwentów i pracowników w projektach dotyczących międzynarodowej mobilności studentów i pracowników (w tym w ramach Erasmus+);
- tworzenie partnerstw i sojuszy, a także specjalistycznych kursów i programów kształcenia z partnerami zagranicznymi w ramach projektów Erasmus+ KA2 i KA3;
- organizacja otwartych wykładów gościnnych naukowców i eskpertów z zagranicy.

 

 

3.2. BADANIA NAUKOWE

Internacjonalizacja badawczej i naukowej działalności WSKM będzie skupiała się na realizacji następujących celów:
- budowanie międzynarodowych zespołów naukowych i badawczych oraz włączanie studentów w ich prace oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
- wsparcie formalne związane z pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności naukowej o zasięgu międzynarodowym;
- motywowanie pracowników do publikowania prac naukowych w międzynarodowej prasie naukowej, monografiach i innych publikacjach naukowych;
- upowszechnianie informacji o konkursach na międzynarodowe projekty badawcze i stypendia;
- motywowanie pracowników naukowych do systematycznej aktualizacji ich profilów ORCID, dbanie o aktualność danych oraz synchronizację dorobku naukowego w Web of Science Researcher ID, Google Scholar, Scopus ID, Researchgate;
- upowszechnianie wyników prowadzonych badań i projektów, także w języku angielskim na arenie międzynarodowej;
- zwiększenie dostępu do międzynarodowych baz danych oraz źródeł informacji i wiedzy w językach obcych;
- organizacja międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych otwartych dla społeczeństwa miasta i regionu, w tym przede wszystkim konferencji.

3.3. ADMINISTRACJA

Wdrożenie i realizacja celów strategii w obszarach dotyczących dydaktyki i nauki możliwe jest tylko przy stałym wsparciu administracyjnym. Jednostką odpowiedzialną za realizację procesu internacjonalizacji w WSKM jest Biuro Współpracy Międzynarodowej, które współpracować będzie ze wszystkimi wydziałami i innymi jednostkami uczelni. 
Cele strategiczne w tym obszarze to:
- współpraca z innymi jednostkami w zakresie spraw związanych z obsługą studentów i pracowników z zagranicy;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizowanie Strategii Umiędzynarodowienia WSKM;
- ujednolicenie dokumentów związanych ze współpracą międzynarodową (umowy bilateralne, dokumenty w języku angielskim, inne dokumenty dotyczące mobilności międzynarodowej studentów, absolwentów i pracowników, w tym w ramach programu Erasmus+);
- zwiększenie kompetencji językowych pracowników administracji uczelni, szczególnie w zakresie języka angielskiego;
- intensyfikacja realizacji istniejących umów bilateralnych oraz nawiązywanie nowych partnerstw i budowanie oraz włączanie się w sieci uczelni w Europie i na całym świecie (także dzięki możliwościom współpracy w ramach projektów programu Erasmus+ KA 131 oraz KA 171);
- wprowadzenie systemu rejestru i sprawozdawczości dotyczącej procesu umiędzynarodowienia WSKM,
- cyfryzacja procedur związanych z realizacją mobilności (w tym w ramach Erasmus+ powiązanych z wdrażaniem Erasmus Without Paper);
- wdrażanie innych priorytetów programu Erasmus+ w bieżącej działalności uczelni (włączanie i różnorodność, walka ze zmianami klimatycznymi i na rzecz ochrony środowiska, uczestnictwo w życiu demokratycznym na rzecz wspólnych wartości i obywatelskiego zaangażowania);
- wdrażanie dobrych praktyk, wypracowanych rozwiązań i innowacji w zakresie administracji i zarządzania pracą uczelni zaobserwowanych w zagranicznych uczelniach i instytucjach partnerskich;
- doskonalenie wewnętrznego systemu oceny pracowników uwzględniając udział i efekty związane z realizacją międzynarodowych mobilności. 

3.4. PROMOCJA I WIZERUNEK

Umiędzynarodowienie promocji WSKM i budowanie jej wizerunku jako uczelni gotowej i otwartej na współpracę z ośrodkami naukowymi poza granicami kraju obejmuje następujące cele:
- współpracę Biura Współpracy Międzynarodowej z jednostkami odpowiedzialnymi za promocję WSKM, której efektem ma być kreowanie wizerunku uczelni jako oferującej kształcenie na wysokim europejskim poziomie oraz będącej rzetelnym partnerem do prowadzenia badań naukowych, również o charakterze i zasięgu międzynarodowym;
- prezentacja i promocja uczelni jako instytucji atrakcyjnej, przyjaznej i otwartej na studentów i pracowników z zagranicy;
- upowszechnianie informacji o WSKM, jej ofercie i działalności naukowej na stronie uczelni w języku angielskim oraz w mediach społecznościowych;
- stworzenie nowoczesnej i rozbudowanej strony internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej w języku polskim i angielskim, szczególnie dostosowanej do potrzeb realizacji programu Erasmus+. Planuje się także tłumaczenie kluczowych fragmentów strony internetowej uczelni na język ukraiński;
- udział w międzynarodowych targach edukacyjnych i innych wydarzeniach promocyjnych  o zasięgu międzynarodowym;
- wykorzystanie mobilności studentów i pracowników (także w ramach programu Erasmus+) do dalszej promocji WSKM nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej;
- włączenie absolwentów WSKM, także z zagranicy, do aktywności w charakterze ambasadorów uczelni.  

4. POLITYKA JĘZYKOWA

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich to uczelnia zorientowana na kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej, europejskiej i globalnej. Aby cen ten osiągnąć, niezbędne jest współcześnie także systematyczne rozwijanie kompetencji językowych, przynajmniej w zakresie jednego języka obcego.
 
Dotychczasowe doświadczenia WSKM pokazują, że ograniczenia językowe są jedną z podstawowych trudności w osiąganiu sukcesów młodych ludzi na arenie międzynarodowej. Dlatego właśnie zamierza się kłaść jeszcze większy nacisk na edukację językową studentów 
i pracowników – ambicją uczelni jest to, by absolwenci i kadra władali co najmniej jednym językiem obcym na poziomie minimum B2. W tym celu uczelnia zamierza oferować dodatkowe kursy językowe i promować możliwości korzystania z systemu OLS w przypadku uczestników mobilności realizowanych w ramach projektów Erasmus+. WSKM posiada kadrę wysoko wykwalifikowanych lektorów, a zajęcia językowe w uczelni prowadzone są nowocześnie i w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania języków obcych. Języki nauczane w WSKM to: język angielski, niemiecki, rosyjski. WSKM zamierza także wspierać studentów zagranicznych w rozwijaniu biegłości językowej w zakresie języka polskiego. 
 
WSKM postrzega możliwość realizowania mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ jako ogromną szansę na zwiększenie biegłości językowej studentów, absolwentów i pracowników uczelni. Dołoży zatem wszelkich starań, by jak najszybciej uzyskać kartę ECHE i rozpocząć współpracę z uczelniami i instytucjami partnerskimi w tym zakresie. Osoby kwalifikowane na wyjazd w ramach programu odbywać będą oceniane rozmowy w języku, w którym mobilność będzie realizowana (głównie w języku angielskim) ze specjalnie powołaną w tym celu Komisją Rekrutacyjną programu Erasmus+. WSKM zamierza także systematycznie zwiększać liczbę uczelni i instytucji zagranicznych, w których studenci, absolwenci i pracownicy uczelni będą mogli realizować międzynarodowe mobilności w ramach realizowanych projektów, w tym Erasmus+. 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close