Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Administracja (studia I stopnia)

nabór do 25 sierpnia 2024 na semestr zimowy

Specjalności:

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Prawo i ochrona pracy w Polsce i UE

Forma studiów: niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opłaty za studia:

 

Opis kierunku:

Absolwent kierunku Administracja, specjalności Administracja publiczna i Administracja gospodarcza jest przygotowany wszechstronnie i zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi do realizacji zadań z zakresu administracji szeroko pojętej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, a także w przedsiębiorstwach państwowych, samorządowych i prywatnych.

 • Absolwent  ma umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, co jest niezwykle istotne podczas realizacji zadań zleconych w strukturach administracji samorządu terytorialnego.
 • Absolwent ma wszechstronną znajomość  nauk o prawie i o administracji, a także podstawową wiedzę ekonomiczną.
 • Absolwent ma umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Nienaganna postawa etyczna i moralna wynika z doskonałej znajomości procedur i zasad postępowania  administracyjnego.
 • Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej (ministerstwach, urzędach: wojewódzkich, urzędach pracy, miejskich i gminnych, ośrodkach pomocy społecznej, kuratoriach itd.) oraz w organach nadzoru i kontroli (inspekcja pracy, inspekcja handlowa, RIO, NIK),  a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. W procesie kształcenia duży nacisk jest kładziony na proces decyzyjny z wyszczególnieniem wszystkich etapów stosowania prawa, co powoduje, iż absolwent ma kompetencje i umiejętności do wydawania zarówno prostych decyzji administracyjnych, jak i skomplikowanych rozstrzygnięć z zakresu działania administracji państwowej, samorządowej oraz sektora powiązanego kapitałowo ze skarbem państwa.
 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełnienia nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
 • Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, ma umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, zarówno w kolegialnym procesie podejmowania rozstrzygnięć, jak i w sytuacji samodzielnego rozstrzygania zagadnień dotyczących podległych mu pracowników.
 • Absolwent ma umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej niezbędnej w pracy urzędniczej, wymagającej szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji. Ma zdolność aktywnego włączania się i uczestniczenia w pracy zespołowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. 
 • Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Tak przygotowani absolwenci będą niezbędni dla sprawnego realizowania polityki państwa wymagającej od osoby piastującej stanowisko urzędnika w administracji państwowej czy samorządowej nienagannej postawy moralnej i społecznej, zdolności twórczej pracy oraz wysokim i ustawicznie podnoszonym poziomem zawodowym. Ponadto osoba posiadająca umiejętność stosowania prawa oraz znająca procedury postępowania daje gwarancję rzetelności, szybkości i pewności postępowania w administracji, a to z kolei powoduje, iż będą to w przyszłości warunki sine qua non pracownika administracji tak państwowej, jak i samorządowej. Szerokie kompetencje absolwentów będą przydatne we współpracy z  przedsiębiorcami, zarówno podczas realizacji wspólnych projektów (partnerstwo publiczno–prywatne), jak i w związku z innymi zadaniami wynikającymi z aktywności członków społeczeństwa polskiego na gruncie polskim, a także międzynarodowym.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close