Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Oferta studiów podyplomowych WSKM Filia w Białymstoku

Zapraszamy do wzięcia udziału w studiach podyplomowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych (bony na szkolenia). Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 85% wartości grantu. Uczestnik zatem ponosi tylko 15% kosztów czesnego (przy uzyskaniu dofinansowania).

 • NOWOŚĆ! Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych 

Liczba godzin: 160

Czas trwania:   2 semestry

Liczba punktów ECTS:   60

Rozpoczęcie:   listopad 2020 r. (zajęcia odbywają się w trybie zdalnym)

 

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wszystkie urzędy w kraju oraz inne instytucje publiczne (na przykład szkoły, budynki użyteczności publicznej) będą musiały zatrudniać specjalistę do spraw dostępności. Stąd nasza propozycja studiów podyplomowych Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych.

DLA KOGO

 • Pracownicy administracji rządowej i samorządowej
 • Koordynatorzy ds. dostępności
 • Pracownicy instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z zapewnieniem dostępności

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Certyfikat potwierdzający kompetencje do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności w instytucji zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opłaty:

Wpłata jednorazowa: 3.800 zł

2 wpłaty: 2.000 zł

4 wpłaty: 1.100 zł

 


 

 • CSR Management – 2 semestry, czesne: 9.000 zł (możliwość uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation - po zdaniu egzaminu PRINCE2® Foundation)

Celem studiów podyplomowych CSR Management jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnym biznesem w procesie budowania nowoczesnej organizacji. Dzięki temu firmy będą mogły mieć realny wpływ  na realizację celów zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez opracowywanie, wdrażanie i ewaluację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, nowoczesne zarządzanie organizacją, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Studia podyplomowe CSR Management przeznaczone są dla: menedżerów i zarządzających różnymi organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się w komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska, osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR oraz chcących rozwijać dalszą karierę zawodową w problematyce związanej z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Forma zaliczenia: projekt dyplomowy dotyczący wybranego obszaru zarządzania CSR, związanego z przedmiotem studiów – opracowywany w kilkuosobowych zespołach. Uczestnicy, oprócz dyplomu ukończenia studiów CSR Management mają również możliwość uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation (po zdaniu egzaminu PRINCE2® Foundation).

 • Zarządzanie ochroną danych i cyberbezpieczeństwem organizacji – Inspektor ochrony danych – 2 semestry, czesne: 8.500 zł (dodatkowo certyfikat zewnętrzny DEKRA)

Uwaga!

W ramach studiów zostanie przeprowadzony dodatkowy blok szkoleniowy zakończony zewnętrznym egzaminem. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin, otrzymają certyfikaty „Inspektor Ochrony Danych” sygnowane przez międzynarodowa jednostkę certyfikacyjną, DEKRA Certification. Więcej informacji pod adresem:

https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/inspektor-ochrony-danych

Wobec zmieniającej się regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uruchomione zostaną studia podyplomowe , których celem będzie nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zarządzaniem danymi osobowymi, gospodarowaniem posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę w zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, inspekcji, straży, prowadzących działalność gospodarczą, wszystkich osób przetwarzających dane osobowe w tym ze szczególnym uwzględnieniem obecnych i przyszłych inspektorów danych osobowych, jak również administratorów danych osobowych. Studia te skierowane są również do szerokiej rzeszy osób, które pragną pozyskać nową wiedzę , zdobyć nowy zawód, w zakresie pozyskiwania informacji, w niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Międzynarodowe studia coachingu z modułem Moderator Design Thinking – 2 semestry, czesne 9.000 zł (uczestnicy otrzymają również certyfikat Moderatora Design Thinking)

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu. Studia przeznaczone są w szczególności dla kadry zarządzającej, menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników, przedstawicieli handlowych, doradców zawodowych i personalnych, którzy pragną posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu.

Dodatkowo przeprowadzony zostanie moduł Moderator Design Thinking zakończony wydaniem certyfikatów.

Design Thinking jest uznaną na świecie metodą tworzenia innowacyjnych usług, procesów i produktów. Design Thinking jest procesem wspomagającym kreatywność organizacji. Dzięki zastosowaniu tego podejścia, firmy są w stanie szybciej i taniej wygenerować innowacyjne pomysły na ulepszenie swoich produktów i usług, albo na poradzenie sobie z występującymi problemami. Proces Design Thinking wymaga skoncentrowania się na potrzebach użytkowników, żeby lepiej dopasować rozwiązania do ich oczekiwań. Dzięki temu podejściu skoncentrowanemu na człowieku, organizacje są w stanie budować z klientami pozytywniejsze i trwalsze relacje oraz pozyskiwać nowych użytkowników.

 • NOWOŚĆ!!!
  Studia podyplomowe z zakresu zarządzania dostępnością w instytucjach publicznych: 2 semestry, czesne: 6.000 zł

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wszystkie urzędy w kraju oraz inne instytucje publiczne (na przykład szkoły, budynki użyteczności publicznej) będą musiały zatrudniać specjalistę do spraw dostępności. Stąd nasza propozycja studiów podyplomowych Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych. Studia będą trwały dwa semestry, łącznie słuchacze zrealizują 160 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć seminarium dyplomowego, którego celem będzie stworzenie projektu dostępności w wybranej instytucji pożytku publicznego.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. zarządzania dostępnością w instytucjach publicznych.

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów objętych programem studiów oraz projekt dyplomowy realizowany w obszarze dostępności, pozytywnie oceniony przez prowadzącego seminarium dyplomowe.

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania dostępnością w instytucjach publicznych mają charakter praktyczny, a ich celem jest przede wszystkim rozwój odpowiednich kompetencji w oparciu o symulacje, laboratoria oraz testowanie swoich pomysłów, które mogą przekładać się w przyszłości na konkretne rozwiązania.

 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy: 2 semestry, czesne: 4.000 zł

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych z dostosowaniem  zawodowym oraz edukacją zawodową. Uwzględnia również rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pełnieniem funkcji doradcy zawodowego. Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i uzyskania pracy.

 • Zamówienia publiczne – 2 semestry, czesne: 5.000 zł

Celem studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przeznaczone są również dla ubiegających się o fundusze publiczne i unijne.

Studia adresowane są do kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej i samorządowej, w szczególności dotyczy to komórek ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Do potencjalnych studentów należeć też mogą pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, wydobywczych oraz transportu zbiorowego.

 • Studia podyplomowe dla służb publicznych – 2 semestry, czesne: 6.000 zł

Zakres studiów obejmuje m.in.:

 • zadania i uprawnienia służb publicznych,
 • współpraca służb publicznych,
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, łapówka kontrolowana),
 • przestępczość gospodarcza,
 • terroryzm i jego zwalczanie,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa),
 • zagadnienia związane ze statusem prawnym funkcjonariusza służby publicznej,
 • kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa,
 • zarządzanie informacją w służbach publicznych,
 • wykorzystanie dronów w służbach publicznych.

Studia adresowane są do:

 • pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,
 • funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
 • funkcjonariuszy takich służb publicznych jak: Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzna, Biuro Ochrony Rządu,
 • innych służb osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb publicznych.
 • Animator i menedżer kultury: 2 semestry, czesne: 3.000 zł

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych.

Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

 • Zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP): 2 semestry, czesne 4.000 zł

Podczas studiów słuchacze zostaną zapoznani i uzyskają aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania BHP w zakładzie pracy, prawa pracy, ergonomii i medycyny pracy, ratownictwa medycznego, zasad szkolenia itp.

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Zarządzanie oświatą – 2 semestry, czesne: 4.000 zł

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie oświatą przewidziane są dla przyszłych dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz samorządowej administracji oświatowej, a także animatorów działań oświatowych, jak również nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Zajęcia odbywają się online oraz stacjonarnie w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21  (400m od dworców PKS i PKP).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close