Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Zeszyty Naukowe nr 9 (2022)
Dlaczego sprawiedliwa transformacja? - wprowadzenie do dyskusji napisał Marek Waszkowiak.

1.       MACIEJ SYTEK, KRZYSZTOF BORKOWICZCzy sprawiedliwa transformacja jest sprawiedliwa?
2.       DANIEL BALIŃSKI, PIOTR MILCZAREKSprawiedliwa transformacja z perspektywy ZE PAK SA.
3.       PIOTR KORYTKOWSKI — Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.
4.       MAREK MICHALIKAtrakcyjność inwestycyjna subregionu konińskiego w kontekście koncepcji sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i obecności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5.       BARTOSZ SOBOTKAAnaliza szkolnictwa zawodowego w Koninie w kontekście rozwoju gospodarczego.
6.       MARIUSZ MUSIAŁOWSKI Kleczew – miasto wielu transformacji.
7.       JAKUB ELTMAN Adaptacja proaktywna jako wynik zaangażowania w proces sprawiedliwej transformacji.

Notki o Autorach artykułów


DLACZEGO SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA?
Marek Waszkowiak — Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich uczestniczy w dyskursie o tym, co dla otoczenia społeczno-gospodarczego ważne jest w perspektywie teraźniejszości i przyszłości. Właśnie dlatego rozpoczynamy formułę prezentacji poglądów dotyczących naszego subregionu, ale rozkładających akcenty w spojrzeniu z odmiennych perspektyw. Pierwsze spotkanie z interesariuszami odbyło się we wrześniu 2019 roku. Tematem debaty była „Transformacja i rozwój subregionu konińskiego”. Uczestniczyła w niej Jadwiga Emilewicz – ówczesna wicepremier rządu RP i minister rozwoju.

W październiku 2021 roku odbyło się – z udziałem prof. Zdzisława Krasnodębskiego – seminarium na temat Europejskiego Zielonego Ładu w Wielkopolsce Wschodniej, natomiast w listopadzie 2021 roku został, przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, przedstawiony program – „Nawigator kariery” wdrażający innowacyjne rozwiązania wspierające bezrobotnych na rynku pracy w subregionie.

Zaletą takich spotkań jest wielość perspektyw, które wynikają z zaangażowania w sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej. Maciej Sytek (prezes ARR w Koninie i pełnomocnik Marszałka Województw Wielkopolskiego ds. Transformacji Regionu Konińskiego) oraz Krzysztof Borkowicz (kierownik ds. strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej w ARR Transformacja Sp. z o.o.) zwracają uwagę na partycypację obywateli i społeczności lokalnych. Natomiast prezydent Konina Piotr Korytkowski, przedstawia problemy miasta i jego mieszkańców, zwraca uwagę na historyczne uwikłania związane z rozwojem przemysłu wydobywczo-energetycznego, który już nie jest podstawą funkcjonowania subregionu, a nowe aktywności w sferze produkcji i usług jeszcze się nie rozwinęły w wystarczającym stopniu.

Ważne spojrzenie na sprawiedliwą transformację proponują: Piotr Milczarek i Daniel Baliński, którzy prezentują perspektywę ZE PAK, będącego do niedawna osią gospodarczego postrzegania subregionu. Wskazują na zaangażowanie koncernu w sprawiedliwą transformację i inwestowanie w zieloną energię.

Marek Michalik – prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pracujący na co dzień z inwestorami zagranicznymi, pisze o możliwych zaangażowaniach firm krajowych i zagranicznych, o atrakcyjności inwestycyjnej subregionu konińskiego przy uwzględnieniu zmian wynikających z transformacji energetycznej. Należy zwracać uwagę również na tzw. miękkie sfery transformacji związane między innymi z edukacją, która w okresie rozwoju i znaczenia energetyczno-wydobywczego subregionu była ukierunkowana na kształcenie dla potrzeb przemysłu (górnictwo i energetyka), natomiast teraz musi znaleźć te obszary aktywności gospodarczej,

dla których należy kształcić kadry. Pisze o tym Bartosz Sobotka. Inne spojrzenie i wskazania dotyczące sprawiedliwej transformacji prezentuje Mariusz Musiałowski, który postrzega ją z poziomu gminy doświadczonej górnictwem odkrywkowym. Najpierw przez wiele lat korzystano z profitów z tytułu podatków, teraz zaś należy radzić sobie z odbudową środowiska i tworzenia przestrzeni dla aktywności gospodarczej mieszkańców i tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

I wreszcie głos Jakuba Eltmana, radnego Rady Miejskiej w Koninie i młodego działacza, który od wielu lat angażuje się w proces transformacji. Zwraca uwagę, że zaangażowanie społeczności lokalnych w proces projektowania zmian pozwala łatwiej adaptować się do nowej sytuacji. Jego głos jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zaangażowanie w proces transformacji w regionie pozwala łatwiej adaptować się do zmian wywołanych koniecznością odejścia od paliw kopalnych.

Prezentowany numer Zeszytów Naukowych poddaje pod rozwagę różne podejścia do transformacji. Artykułowane są zagadnienia gospodarcze, inwestycyjne, finansowe, społeczne czy edukacyjne, ale cel jest wspólny – zaangażowanie wszystkich sił, wpływanie na zmiany i sukces sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.

Początek


NOTKI O AUTORACH

Daniel Baliński — Doradca Zarządu ZE PAK SA. Ekspert ds. funduszy unijnych i rozwoju regionalnego. Doświadczenie zdobywał w latach 2004-2021 w administracji rządowej, będąc zaangażowany w programowanie i wdrażanie polityki rozwoju oraz funduszy strukturalnych w Polsce w zakresie wymiaru terytorialnego. Współautor szeregu dokumentów strategicznych (Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 oraz jej następczyni na lata 2030, Umowy partnerstwa 2014-2020, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2030, Programu dla Śląska 2020). Koordynator i współtwórca wielu instrumentów oddolnej współpracy w zakresie rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Partnerska Inicjatywa Miast, Centrum Wsparcia Doradczego) oraz doświadczony w ich realizacji. Współkoordynator jednego z czternastu międzynarodowych partnerstw Agendy Miejskiej dla UE, określających kierunki europejskiej polityki miejskiej po 2016 r. Ekspert w projektach dotyczących wspierania krajów rozwijających się w budowie systemu realizacji polityki regionalnej (Gruzja i Mołdawia). Do sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, będąc odpowiedzialnym za przygotowanie Polski do skorzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, koordynację przygotowania krajowego i terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla regionów węglowych oraz negocjacje z Komisją Europejską. Od września 2021 r. Doradca Zarządu ZE PAK SA, odpowiedzialny głównie za sprawiedliwą transformację. Prelegent, uczestnik i organizator konferencji, seminariów i innych wydarzeń, praktyk w budowaniu partnerskich relacji międzyinstytucjonalnych. Miłośnik testowania innowacji w zarządzaniu.

Krzysztof Borkowicz — Kierownik ds. strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej w ARR Transformacja Sp. z o.o., od blisko roku zaangażowany w proces Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz koordynację prac nad strategią subregionalną. W latach wcześniejszych uczestniczył w działaniach w zakresie kształtowania polityki rozwoju województwa wielkopolskiego oraz monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej regionu Wielkopolski. Współtworzył i wdrażał strategie rozwoju województwa wielkopolskiego czy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współuczestniczył w opracowaniu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz koordynował prace Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Jakub Eltman — Radny Rady Miasta Konina. Student psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS oraz magister teologii ukończonej na Akademii Katolickiej w Warszawie. Realizuje studia podyplomowe Master Business Administration oraz Social Media & Content Design. Radny Miasta Konina od dwóch kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i członek Komisji Infrastruktury. Zaangażowany w proces Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Członek grup roboczych działających przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Członek Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia Młoda Prawica oraz prezes wielkopolskiego oddziału. Jest także wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego Maksymiliana Tarejwy działającego w Koninie. Koordynator Szkoły Liderów Innowacji. Kierownik projektów i wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich.

Piotr Korytkowski — Prezydent Miasta Konina. W latach 2006-2018 radny rady Miasta w Koninie. Ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na kierunku geografia oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, organizacji i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, Executive MBA  w Wyższej Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. O 2019 roku zasiada w gronie ekspertów Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej.

Marek Michalik — Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Od kwietnia 2016 r. zarządza Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.. Wcześniej w latach 2010 – 2016 zasiadał w łódzkiej Radzie Miejskiej, a między 2003 a 2009 rokiem pełnił funkcję wiceprezydenta Łodzi, gdzie odpowiadał między innymi za pozyskiwanie inwestorów. W latach 1998-2001 był wiceministrem środowiska, a w latach 2002-2003 Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej zawodowej karierze pełnił również funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska.
W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powołał we współpracy z inwestorami Technikum Automatyki i Robotyki, jedyną szkołę o takim profilu w Polsce. Współtworzył akceleratory dla młodych technologicznych firm — Startup Spark, Spark 2.0, a także dwie edycje programu wsparcia dla kształcenia kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim — Strefa RozwoYou i Strefa RozwoYou 2. Łódzka strefa jako jedyna na świecie rozpoczęła program wdrażania technologii opartych o 5G w fabrykach inwestorów. W 2020r. Łódzka Strefa pod kierownictwem Prezesa Marka Michalika zdobyła tytuł 3. najlepszej na świecie strefy ekonomicznej i 1. w Europie w rankingu publikowanym przez ekspertów periodyku fDi Magazine (z grupy Financial Times).

Piotr Milczarek – Doradca Zarządu w ZE PAK S.A. a wcześniej Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PLL LOT oraz wieloletni Szef HR Telewizji Polsat. Z doświadczeniem z pracy w Kancelarii Prawniczej Ataberg. Szef zespołu wdrożeniowego systemu SAP HR w Telewizji Polsat.Z wykształcenia prawnik, specjalizuje się w zarządzaniu HR oraz prawie pracy. Doświadczenie praktyczne, ponad 20 lat w kwestiach zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził szkolenia z zarządzania współpracownikami i przedsiębiorcami, wprowadzenia do prawa pracy i czasu pracy dla największych polskich towarzystw ubezpieczeniowych oraz banków. Pasje to rozwój osobisty, kino, geostrategia oraz historia wojskowości.

Mariusz Musiałowski — Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew. Absolwent kierunku "Administracja Europejska"  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były urzędnik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Działacz samorządowy i społecznik. W ramach realizowanych projektów  zajmował się m.in. takimi zagadnieniami, jak polityka senioralna, pozyskiwanie inwestorów, czynniki lokalizacji działalności gospodarczej, efektywność i skuteczność funduszy pomocowych UE, rewitalizacja miast.

Bartosz Sobotka — Doktor nauk ekonomicznych, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego, oraz szkolnictwa wyższego. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Maciej Sytek — Pełnomocnik zarządu województwa wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, twórca wizji rozwoju Wielkopolski Wschodniej na podstawie nowy instrument unijny „Platforma dla regionów górniczych w procesie transformacji”, twórca projektu „Wielkopolska Dolina Energii”. Inicjator „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej”. Współautor koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, Współpracownik i ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. W ramach kierowania procesem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej współpracuje z Komisją Europejką. Bankiem Światowym, PwC, JASPERS.

Początek

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close