Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Energetyka (studia I stopnia)

Specjalności:  

 • Odnawialne Źródła Energii
 • Technologie Energetyczne
 • Elektroenergetyka

Forma studiów: niestacjonarne

Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
(dotyczy studiów podjętych przed rokiem akademickim 2022/2023)

Siatka zajęć - Odnawialne Źródła Energii

Siatka zajęć - Technologie Energetyczne

Czas trwania studiów: 4 lata / 8 semestrów
(dotyczy studiów podjętych w i po roku akademickim 2022/2023)

Siatka zajęć i program studiów

Opis kierunku:

Absolwent zdobywa tytuł: INŻYNIER ENERGETYK 

Kształcenie wg standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Absolwent:

 1. Zna treści w zakresie przedmiotów podstawowych, kierunkowych, ogólnych i specjalnościowych przewidzianych Planem Studiów na kierunku ENERGETYKA prowadzonym zgodnie z akredytacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. Posiada umiejętności i kompetencje określone w efektach kształcenia dla w/w akredytacji, zdobyte na drodze realizacji treści przedmiotów ujętych w Planie studiów, a w szczególności:
 • ma wiedzę z zakresu nowych technologii energetycznych, w tym z OZE, 
 • zna zjawiska, procesy i urządzenia dot. konwersji energii z OZE w energię elektryczną i ciepło, 
 • ma wiedzę w zakresie podstaw elektroenergetyki oraz systemów i sieci elektroenergetycznych, 
 • zna i rozumie zasady poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, 
 • zna podstawy sterowania i automatyki procesów technologicznych w energetyce, 
 • ma wiedzę w zakresie zarządzania dostawą i poborem energii do procesów technologicznych, obiektów zasilanych energią elektryczną, gazową i cieplną, zna zasady przesyłu energii w sieciach, 
 • ma wiedzę w zakresie diagnostyki urządzeń energetycznych i technik zabezpieczeniowych, 
 • posiada podstawową wiedzę w dziedzinie energetyki jądrowej i bezpieczeństwa energetycznego, 
 • zna wpływ procesów przemian energetycznych na środowisko i metody jego oceny, 
 • ma wiedzę o zasobach energetycznych i sposobach ich wykorzystania, 
 • zna nowe/aktualne uwarunkowania i przepisy prawne w energetyce,
 • ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, zna zasady ekonomii i zarządzania w działaniu przedsiębiorstw na rynku, 
 • ma wiedzę dotyczącą techniki sporządzania i kompletowania dokumentacji technicznej i projektowej, 
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikacyjnym i podstawowym technicznym, 
 • potrafi projektować proste układy i systemy elektryczne, mechaniczne i energetyczne, 
 • potrafi ocenić energochłonność procesu produkcyjnego, zna pojęcie i praktykę EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ,
 • zna zasady zarządzania i produkcji w jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii elektrycznej, gazu i ciepła, w tym z OZE, oraz potrafi je stosować, 
 • zna podstawowe prawa ekonomiczne i przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrafi je stosować w praktyce, 
 • potrafi korzystać z podstawowych narzędzi informatycznych na poziomie ECDL (European Computer Driving Licence), 
 • ma umiejętność samokształcenia się. 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wystarczające do kontynuowania studiów na studiach II stopnia kierunków technicznych lub ekonomicznych.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta są należyte do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach związanych z energetyką i ochroną środowiska, w tym energetyką odnawialną, służbach energetycznych, produkcji, eksploatacji i gospodarce energetycznej, organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, firmach produkcyjnych.

Tytuł inż. energetyk uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach magisterskich na wszystkich politechnikach (uzyskanie tytułu mgr inżynier) i wybranych uczelniach ekonomicznych,
 • pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych.

Czego nauczysz się na kierunku ENERGETYKA?

Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada solidną wiedzę inżynierską z:

 • podstawowych dziedzin energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych, energetyka jądrowa),
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • nowoczesnych rozwiązań w energetyce (energia odnawialna, alternatywne źródła energii, biomasa, wiatr, energia słoneczna),
 • aktualnych problemów energetyki (energetyka a ochrona środowiska, nowoczesne technologie energooszczędne, m.in. w motoryzacji),
 • gospodarki energetycznej (w skali przedsiębiorstwa, kraju, EU i globalnej),
 • prawa energetycznego.

Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada umiejętności w zakresie:

 • współdziałania w grupie i kierowania zespołem pracowników,
 • podstaw ekonomii i zarządzania,
 • podstaw rachunkowości,
 • najnowszych technologii informacyjnych,
 • języka obcego.

Absolwent kierunku ENERGETYKA uzyskuje kwalifikacje w zakresie :

 • projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią,
 • wdrażania norm energetycznych,
 • wdrażania norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii,
 • wykonywania bilansów energetycznych dla przedsiębiorstw.

Gdzie znajdziesz pracę po kierunku ENERGETYKA?

 • operatorzy energetyczni (prąd, gaz, paliwa),
 • administracja państwowa, samorządowa, instytucje pozarządowe ochrony środowiska,firmy produkcyjne, przedsiębiorstwa związane z energetyką i ochroną środowiska.

Jakie KURSY DODATKOWE możesz wybrać?

Przygotowanie do Certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence – Komputerowe Prawo Jazdy, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej), Energooszczędna motoryzacja (z elementami mechatroniki).

Rekrutacja tutaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close