Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - STUDENCI/ SŁUCHACZE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin, tel.: (63) 249 15 15, e-mail: rektorat@wskmkonin.edu.pl., reprezentowana przez Rektora, zwanego dalej: „Administratorem”. 
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich, adres e-mail: iod@wskm.edu.pl, numer tel. 503 906 669, adres do korespondencji: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, ul. Zagórowska 3a, 62 – 500 Konin, tel.: (63) 249 15 15.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toku studiów w Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej,
  • organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f  RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna - PRACOWNICY

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, ul. Zagórowska 3a, 62 – 500 Konin, tel.: (63) 249 15 15, e-mail: rektorat@wskmkonin.edu.pl., reprezentowana przez Rektora, zwanego dalej: „Administratorem”.
 2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod18@interia.pl, nr tel.: 503 906 669, adres do korespondencji: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, ul. Zagórowska 3a, 62 – 500 Konin, tel.: (63) 249 15 15.
 3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku i na przekazanie danych innym podmiotom,
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • medycyna pracy,
  • pakiet socjalny (ubezpieczenia grupowe),
  • zewnętrzne usługi ochrony mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close