Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Informacja o Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum realizuje następujące cele:
organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz innych specjalistów.

Zadania Centrum obejmują:

 1. Diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz innych specjalistów (planowanie i organizacja działań Centrum dokonywana jest w oparciu o wyniki diagnoz).
 2. Opracowanie programów i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, grup wsparcia, doradztwa, konsultacji, lekcji otwartych, rad pedagogicznych, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych oraz innych specjalistycznych zajęć w zakresie:
  • rozpoznawania specjalnych potrzeb rozwojowych dzieci oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • profilaktyki zaburzeń rozwoju, chorób i niekorzystnych zjawisk społecznych,
  • metodyk nauczania przedmiotu oraz prowadzenia zajęć,
  • praktycznej nauki zawodu,
  • warsztatu pracy nauczyciela,
  • zadań doradcy metodycznego,
  • zadań nauczycieli-konsultantów,
  • zarządzania w placówkach oświatowych (zadania i kompetencje dyrektora, zarządzanie finansami oraz majątkiem szkoły, zamówienia publiczne, kontrola zarządcza, zarządzanie dokumentacją, rady rodziców, rady szkoły, programy wychowawcze i profilaktyczne, bezpieczeństwo w placówce, prawo oświatowe oraz inne związane z całokształtem działalności placówki oświatowej).
 3. Promowanie działalności innowacyjnej w pracy nauczyciela, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty, doradcy zawodowego, dyrektora szkoły i placówki oświatowej oraz innych specjalistów.
 4. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój osobisty nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
 5. Profilaktykę wypalenia zawodowego nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
 6. Przygotowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.
 7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami rządowymi
 8. i samorządowymi w zakresie celów statutowych i zadań Centrum.
 9. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
 10. Diagnozę potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin/opiekunów prawnych.
 11. Wspieranie nauczycieli w osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 12. Opracowanie i wydawanie materiałów wspierających realizowane cele.
 13. Opracowanie programów i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz innych specjalistów w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty.
 14. Realizowanie innych zadań zleconych przez organ prowadzący oraz wynikających
 15. z przeprowadzonych przez Centrum diagnoz.

Kontakt:

tel. 530 025 024
e-mail: cdn@wskm.edu.pl

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close