Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy

 Konflikt jako naturalna sytuacja społeczna.

 • Czym to jest konflikt?
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów?
 • Rola konfliktu: destrukcyjna, konstruktywna.
 • Przyczyny, przejawy, skutki konfliktu.
 • Konflikt jako proces dynamiczny i powtarzalny

 Techniki komunikacyjne sprzyjające zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktu.

 • Asertywność i komunikacja jako profilaktyka konfliktu.
 • Unikanie.
 • Uległość.
 • Konfrontacja.
 • Kompromis.
 • Współpraca.

Współodpowiedzialność za budowanie dobrej atmosfery pracy.

 • Równy podział zadań i obciążenie pracą.
 • Pomoc i wsparcie dla współpracowników w miarę potrzeb i możliwości.
 • Poszanowanie wspólnej przestrzeni (np. dbanie o komfort pracy innych, przestrzeganie zakazu palenia, utrzymywanie czystości w miejscu pracy).
 • Współpraca ze wszystkimi kolegami, nawet tymi, których nie lubimy.
 • Poszanowanie cudzej prywatności.
 • Powstrzymywanie się od publicznej krytyki kolegów.
 • Nietolerowanie obmawiania kolegów wobec przełożonych.

Szkolenie antymobbingowe

Istota i zakres mobbingu

 • Definicje mobbingu
 • Główne przyczyny mobbingu
 • Skala i skutki mobbingu

Typowe działania mobbingowe

 • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • Manipulacje w mobbingu — zarys problemu

Odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • Konflikt a mobbing — główne różnice
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych

Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • Cechy charakterystyczne mobberów
 • Cechy charakterystyczne ofiar
 • Problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu

Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy

 • Wymiar indywidualny
 • Wymiar organizacyjny

Lista szkoleń CDN

Nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
Zintegrowany System Kwalifikacji i jego narzędzia 

Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej
Awans zawodowy nauczycieli - od stażysty do kontraktowego
Awans zawodowy nauczycieli - od kontraktowego do mianowanego
Awans zawodowy nauczycieli - od mianowanego do dyplomowanego
Kształcenie umiejętności badawczych z wykorzystaniem metody IBSE na lekcjach fizyki i chemii

Junior eksperymentuje, czyli odkrywanie fascynującego świata fizyki i chemii

Szkolenia planowane:
Autoprezentacja – sztuka prezentacji, czyli kluczowa umiejętność ludzi sukcesu
Nauka ciekawa i efektywna. Techniki uczenia i metody motywujące do nauki
Autoewaluacja i samorozwój nauczyciela
Inteligencje wielorakie w edukacji. Nauka ciekawa i efektywna
Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież. Infoholizm – narkotyk XXI wieku.
Szkoła sukcesu. Podnoszenie jakości pracy szkoły
Jak wygrać konkurs na dyrektora szkoły?

Zapytania proszę kierować:
e-mail: cdn@wskm.edu.pl
tel. 530 025 024


Wypełnij "Formularz zgłoszeniowy na szkolenie"

UWAGA! Minimalna liczba uczestników szkolenia: 10 osób.

Temat  szkolenia
Nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Cel szkolenia: Zapoznanie ze schematem tworzenia zadań egzaminacyjnych.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu: prawidłowo interpretuje zapisy podstawy programowej, formułuje treści zadań egzaminacyjnych, formułuje dystraktory. Stosuje taksonomię celów.

Liczba godzin: 5
Osoba odpowiedzialna/ prowadzący Adam Mazgajczyk – autor i recenzent zestawów  zadań egzaminacyjnych dla CKE.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia
Zintegrowany System Kwalifikacji i jego narzędzia

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Cel szkolenia: Opisywanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowych.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu: opracuje efekty uczenia niezbędne do opisania kwalifikacji, dokona walidacji efektów uczenia.

Liczba godzin 5.
Osoba odpowiedzialna/ prowadzący: Adam Mazgajczyk – autor i recenzent podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności tworzenia algorytmów i modeli, przygotowanie do kodowania i odkodowywania, zapoznanie z wybranymi programami.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie: tworzył algorytmy i modele, kodował, wykorzystywał programowanie w różnych edukacjach.

Liczba godzin 5.
Osoba odpowiedzialna/prowadzący: Edyta Miska-Mazgajczyk – autor i realizator innowacji pedagogicznej z programowania w latach 2016/2018.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat  szkolenia:
Awans zawodowy nauczycieli - od stażysty do kontraktowego

Adresat: Nauczyciele stażyści wszystkich etapów kształcenia.
Cel szkolenia: Planowanie drogi rozwoju zawodowego: przygotowanie do napisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowanie do egzaminu.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu opracuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba godzin: 10.

Osoba odpowiedzialna/prowadząca  Edyta Miska-Mazgajczyk – ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Awans zawodowy nauczycieli - od kontraktowego do mianowanego

Adresat: Nauczyciele kontraktowi wszystkich etapów kształcenia.
Cel szkolenia: Planowanie drogi rozwoju zawodowego: przygotowanie do napisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowanie do egzaminu.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu opracuje sprawozdaniez realizacji planu rozwoju zawodowego przygotuje się do prezentacji dorobku zawodowego.

Liczba godzin: 10.
Osoba odpowiedzialna/prowadząca  Edyta Miska-Mazgajczyk – ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat  szkolenia:
Awans zawodowy nauczycieli - od mianowanego do dyplomowanego

Adresat: Nauczyciele mianowani wszystkich etapów kształcenia.
Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności przygotowania opisów, analiz oraz efektów działań podjętych podczas realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Efekty szkolenia: Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu: opracuje niezbędną dokumentację zgodnie z zapisami obowiązującego prawa oraz przygotuje się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba godzin: 10.

Osoba odpowiedzialna/prowadząca  Edyta Miska-Mazgajczyk – ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Kształcenie umiejętności badawczych z wykorzystaniem metody IBSE na lekcjach fizyki i chemii

Adresat: Nauczyciele fizyki i chemii.
Cel szkolenia: Przygotowanie nauczycieli fizyki i chemii do efektywnego włączania doświadczeń zgodnie z metodologią IBSE w proces kształcenia i myślenia naukowego oraz przygotowanie do komplementarnego i rzetelnego oceniania uczniów pracujących metodą IBSE.
Efekty szkolenia: Uczestnik po jego zakończeniu: samodzielnego zaplanuje i przeprowadzi lekcje metodą IBSE oraz tworzenia własnych scenariuszy zajęć; zaplanuje i przeprowadzi proste eksperymenty zgodnie z metodologią IBSE oraz angażuje uczniów w przewidywanie efektów eksperymentów, dyskusję, samodzielne myślenie i eksperymentalną weryfikację stawianych hipotez; potrafi konstruować instrukcje dla uczniów przystosowane do odpowiedniego poziomu nauczania i zakresu samodzielnych działań uczniów.

Liczba godzin: 5.
Osoba prowadząca: Dorota Szewczyk-Bąkowska - nauczyciel fizyki i chemii.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Junior eksperymentuje, czyli odkrywanie fascynującego świata fizyki i chemii

Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej o stosowaniu zabaw badawczych w pracy z dziećmi. Podkreślenie znaczenia budowania dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym.
Efekty szkolenia: Pozna sposoby przygotowania i demonstrowania prostych doświadczeń z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów. Pogłębi wiedzę na temat znaczenia dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, stanowiących podstawę do kształcenia w następnych etapach edukacji. Poszerzy umiejętności kształtowania u dzieci właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego.

Liczba godzin: 5.
Osoba prowadząca: Dorota Szewczyk-Bąkowska - nauczyciel fizyki i chemii.

Powrót do Listy szkoleń!


 

 

Temat szkolenia:
Autoprezentacja – sztuka prezentacji, czyli kluczowa umiejętność ludzi sukcesu

 

 1. Komunikacja interpersonalna  - wprowadzenie
 2. Komunikacja werbalna, niewerbalna - przykłady
 3. Prelekcja wspomagana prezentacją multimedialna. Sztuka robienia wzorcowych prezentacji.
 4. Wystąpienia publiczne. Prezentacje multimedialne podczas zajęć.  
 5. Podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Nauka ciekawa i efektywna. Techniki uczenia i metody motywujące do nauki

 1. Techniki uczenia się i nauczania
 2. Metody aktywizujące, mnemotechniki
 3. Informacja zwrotna w nauczaniu
 4. Inteligencje wielorakie  w edukacji
 5. Przykłady dobrych praktyk
 6. Podsumowanie szkolenia

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Autoewaluacja i samorozwój nauczyciela

 1. Jaki jestem? Dokąd zmierzam? – testy psychologiczne
 2. Analiza SWOT w pracy nauczyciela
 3. Autorytet nauczyciela
 4. Jakość uczenia zależy od nauczyciela
 5. Ewaluacja w pracy nauczyciela
 6. Przykłady dobrych praktyk
 7. Podsumowanie szkolenia

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Inteligencje wielorakie w edukacji. Nauka ciekawa i efektywna

 1. Fenomen mózgu człowieka
 2. Wprowadzenie do inteligencji wielorakich podnoszących jakość kształcenia
 3. Testy psychologiczne dotyczące funkcjonowania mózgu
 4. Przegląd inteligencji wielorakich
 5. Praktyczne przykłady wykorzystania inteligencji wielorakich w procesie dydaktycznym
 6. Test na inteligencje wielorakie
 7. Podsumowanie szkolenia

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież. Infoholizm – narkotyk XXI wieku.

 1. Relacje dziecko – multimedia w dobie pandemii koronawirusa.
 2. Internet i jego usługi.
 3. Przegląd zagrożeń cyberprzestrzeni.
 4. Infoholizm i fonoholizm – narkotyki XXI wieku.
 5. Gry komputerowe. System PEGI.
 6. Bezpieczeństwo w sieci. Bezpieczne hasła.
 7. Bezpieczne wykorzystanie cyberprzestrzeni do nauki. Ciekawe przykłady.
 8. Przykłady dobrych praktyk.
 9. Podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Szkoła sukcesu. Podnoszenie jakości pracy szkoły

 1. Jakość nauczania w szkole.
 2. Efektywne metody nauczania.
 3. Ewaluacja pracy szkoły i nauczycieli.
 4. Podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych.
 5. Przykłady dobrych praktyk.
 6. Podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia: wykład, praca w grupach, aktywna indywidualna praca uczestników szkolenia.
Czas szkolenia: 5 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!


Temat szkolenia:
Jak wygrać konkurs na dyrektora szkoły?

Indywidualne przygotowanie do konkursu na dyrektora szkoły – opracowanie koncepcji i prezentacji konkursowej.

Forma szkolenia: wykład, dyskusja, aktywna praca uczestnika szkolenia.
Czas szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Powrót do Listy szkoleń!

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close